Tư vấn, tổ chức triển khai về điều tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

– Tổ chức, triển khai các dịch vụ về đo đạc lập bản đồ địa chính. – Tư vấn, tổ chức triển khai về điều tra lập quy hoạch, kế […]